Viešūra ezera makšķerēšanas nolikums

Par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Viešūra( Kaķīša) ezers ( 176,0 ha) atrodas Madonas novada Vestienas pagastā , un tas ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus ”Vestiena” un dabas parka “Gaiziņkalns” teritorijā.
1.2. Viešūra ( Kaķīša) ezers saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

  1.3. Licencētā makšķerēšana Viešūra ( Kaķīša) ezerā tiek organizētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē   licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības, lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus maksķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera un tā salu, kā arī piekrastes, antropogēno slodzi.
1.4. Licencētā makšķerēšana Viešūra ezerā tiek organizēta pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2012.gadā saskaņotajiem “Viešūra ( Kaķīša) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, kurus izstradājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” .
1.5. Licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 3.janvārī noslēgto ūdenstipnes nomas līgumu Nr. VES/6-3/13/1, organizē SIA “Čiekuri-Shishki”, VRN 40103534546, juridiskā adrese “Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855, tālrunis 28666015, e-pasta adrese:juris.sitko@inbox.lv

              1.6 Makškernieks drīkst paturēt tikai vienu "foreli" vai "paliju"

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1 Licencētā makšķerēšana ir atļauta visā Viešūra ( Kaķīša) ezera platībā no ledus, no licencētās makšķerēšanas organizētājam piederošām airu laivām, kā arī šī Nolikuma pielikumā Nr.1 norādītajās atsevišķās vietās, kurās atļauts makšķerēt no krasta vai iebrienot ūdenī.
2.2 Papildus šī Nolikuma 2.1.apakšpunktā noteiktajam, ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem atļauts makšķerēt arī no, ne vairāk kā divām, viņiem piederošām airu laivām, kā arī no viņu īpašumā esošo zemju krasta, ezerā izbūvētas laipas vai, iebrienot ūdenī. Ezera krasta zemju īpašniekiem ir iespējams iepriekš rakstiski saskaņojot ar licencētās makšķerēšanas organizētāju atļaut citiem makšķerniekiem makšķerēt no viņu īpašumā esošo zemju krasta, no tiem piederošām laivām vai izmantot viņu īpašumā esošo zemju krastos ezerā izbūvētās laipas.
2.3 Licencētā makšķerēšana Viešūra ( Kaķīša) ezerā notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem (turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:
2.3.1. ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 31.martam;
2.3.2. pavasara – rudens periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no 1.maija līdz ezera aizsalšanai;
2.3.3. zivju nārsta periodā, laikā periodā no 1.aprīļa līdz 30. aprīlim, ezerā ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
2.3.4. licencētā makšķerēšana ir atļauta no trešdienas līdz sestdienai: pavasara – rudens periodā no 6.00 līdz 23.00, ledus periodā no 8.00 līdz 17.00, izmantojot divas jebkura tipa makšķeres ( tai skaitā ne vairāk kā vienu spiningu, pavasara – rudens periodā);

2.3.5. vienas dienas laikā katram makšķerniekam lomā atļauts paturēt divas karpas un jebkuras citas sugas zivis bez skaita ierobežojuma, taču ar noteikumu, ka kopējais vienas dienas loms nepārsniedz piecus kilogramus, izņemot karpas. Lomā paturētajām zivīm jāatbilst Makšķerēšanas noteikumos noteiktajam minimālajam pieļaujamajam garumam;
2.3.6. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;
2.3.7. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību saistošie noteikumi
Makšķerniekiem jāievēro ar vides aizsardzību saistītas prasības, saskaņā ar Ministra kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumi ” :
3.1 makšķernieki savu autotransportu novieto tikai tam īpaši paredzētās vietās; aizliegts ar automašīnu iebraukt ezera tauvas joslā;
3.2 uguni atļauts kurt tikai tam īpaši paredzētās vietās; uz ezera salas aizliegts kurt uguni un celt teltis;
3.3 aizliegts bojāt kokus un krūmus, zaļo zonu, piesārņot ezeru un piekrastes teritoriju;
3.4 aizliegts krastā, uz ledus vai ūdenī mest jebkādus atkritumus;
3.5 makšķernieki ievēro un izpilda arī citos normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās prasības.

4. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm
4.1 Licencētai makšķerēšanai ir paredzētas vienas dienas licences. Vienas dienas pilnas maksas licences cena ir: pavasara - rudens periodā EUR 7,00 (septiņi euro un 00 centi), ledus periodā EUR 3,00 (trīs euro un 00 centi). Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 50 (piecdesmit) pilnas maksas licences.
4.2 Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, ir paredzētas vienas dienas samazinātas maksas licences: pavasara - rudens periodā EUR 3,50 ( trīs euro un 50 centi), ledus periodā EUR 1,50 ( viens euro 50 centi). Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 10 (desmit) šāda veida samazinātas maksas licences. Attiecīgajām personām jāuzrāda savu vecumu vai statusu apliecinošs dokuments.
4.3 Politiski represētajām personām un invalīdiem ir paredzētas vienas dienas bezmaksas licences. Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 10 (desmit) šāda veida bezmaksas licences. Attiecīgajām personām jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments.
4.4 Ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem Vestienas un Aronas pagastā ir deklarēta pastāvīga dzīvesvieta, ir paredzētas vienas dienas bezmaksas licences. Pašvaldība apstiprina šo personu sarakstu un iesniedz to licencētās makšķerēšanas organizētājam. Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 10 (desmit) šāda veida bezmaksas licences.
4.5 Ezera krasta zemju īpašniekiem, kuru deklarētā pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas Vestienas un Aronas pagastā, un viņu ģimenes locekļiem ir paredzētas vienas dienas samazinātas maksas licences: pavasara - rudens periodā EUR 3,50 (trī euro un 50 centi), ledus periodā EUR 1,50 (viens euro un 50 centi). Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 10 (desmit) šāda veida samazinātas maksas licences.
4.6 Licencētā makšķerēšana ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā.
4.7 Iegādājoties vai saņemot makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.

4.8 Kamēr licencētās maksšķerēšanas organizētājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, licences maksās ir iekļauta pievienotās vērtības nodoklis.

5. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
5.1 Katrā licencē ( Pielikumi Nr. 2A-2E ) norāda licencētās makšķerēšanas organizētāju, makšķerēšanas vietu, licences veidu (dienas licence par pilnu maksu, samazinātu maksu vai dienas bezmaksas licence), licences kārtas numuru, licences cenu (pilnas maksas un samazinātas maksas licencēm), licences izmantošanas datumu, licences izsniedzēja un saņēmēja parakstus, licences izsniegšanas datumu.
5.2 Visas licences tiek iespiestas tipogrāfiski un numurētas (atsevišķi - pilnas maksas, samazinātas maksas un bezmaksas).
5.3 Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
5.4 Makšķerēšanas licences var iegādāties un saņemt no trešdienas līdz sestdienai (izņemot svētku dienas) pavasara - rudens periodā Vestienas pagasta “Stirnās” - Laivu bāzē, un ziemas periodā “Viešūra kalna sporta kompleksā” - tālrunis informācijai 28656198
5.5 Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam par 1.pusgadu un līdz 15. janvārim –par 2.pusgadu.

6. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietošana
6.1 No licencētās makšķerēšanas iegūtās kopējas summas, organizētājs 30%, reizi pusgadā, (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
6.2 Līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences 70%, paliek makšķerēšanas organizētāja rīcībā, un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās nodrošināšanai, kā arī zivju krājumu regulārai pavairošanai, vides un zivju resursu aizsardzības pasākumiem un citiem licencētās makšķerēšanas organizētāja un pašvaldības savstarpēji saskaņotiem mērķiem.

7. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
7.1 Iegūtās un paturētās zivis makšķernieki reģistrē makšķerēšanas licences otrā pusē lomu uzskaites tabulā (šī Nolikuma Pielikums Nr.3), norādot iegūto zivju sugu, skaitu un svaru.
7.2 Makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm makšķernieki nodod licencētās makšķerēšanas organizētājam pēc makšķerēšanas pabeigšanas, vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā, nosūta to pa pastu uz šī Nolikuma 1.5.punktā norādīto adresi.
7.3 Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē makšķerniekus, kas nav veikuši lomu uzskaiti un nodevuši makšķerēšanas licenci šī Nolikuma 7.2.punktā minētajā kārtībā, un atsaka tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamā gadā.
7.4 Aizpildītās licences ar lomu uzskaites tabulām licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz valsts zinātniskājā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.

8. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
8.1 Licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina airu laivu izīrēšanu makšķerniekiem.
8.2 Licencētās makšķerēšanas organizētājs izpilda Licencētās makšķerēšanas noteikumos noteiktos licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus, tai skaitā, katru gadu līdz
31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

9. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic zivju resursu saglabāšanas, papildināšanas un aizsardzības pasākumus saskaņā ar 2012.gadā Madonas novada pašvaldībā saskaņoto, Viešūra (Kaķīša) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem:
9.1 ielaist ezerā 2016.gadā 2000 kg 3 gadīgas karpas;
9.2 ielaist ezerā 2017.gadā 1000 kg 3 gadīgas karpas;
9.3 ezerā palielināt līdaku un zandartu krājumus 2016.gadā un 2017. gadā;
9.4 makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli veikt 1 reizi nedēļā.

10.Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
10.1 Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes valts vides inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un pašvaldības pilnvarotās personas, kā arī kontrolē piedalās valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze un licencētās makšķerēšanas organizētājs.
10.2 Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība.

11.Nolikuma darbības laiks
11.1 Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
11.2 Informāciju par licencētas makšķerēšanas vietām, licencētas makšķerēšanas organizētāju un licenču iegādes iespējām, pašvaldība sadarbībā ar licencētas makšķerēšanas organizētāju ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētas makšķerēšanas nolikuma darbības uzsākšanas publicē laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis „ un Madonas novada preses izdevumā laikrakstā “Stars”.
11.3 Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no spēkā stāšanās dienas.

12. Nolikuma pielikumi
12.1. Viešura ezera shēma ar atsevišķu atļauto licencētās makšķerēšanas vietu norādi makšķerēšanai no krasta vai iebrienot ūdenī (Pielikums Nr. 1);
12.2. Makšķerēšanas licenču paraugi (Pielikums Nr. 2A-2E);
12.3. Lomu uzskaites tabula ( Pielikums Nr. 3);
12.4. Nolikuma saskaņojumi (Pielikums Nr. 4).

Pielikums Nr.1
Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Viešūra (Kaķīša) ezerā
Licencētās makšķerēšanas vieta – Viešūra (Kaķīša) ezers


licenču iegādes vietas - Vestienas pagasta “Stirnas” - laivu bāze
- licenču iegādes vieta- Vestienas pagasta “ Slēpošanas komplekss Viešūra kalns”
- piekrastes posmi, kuros atļauta makšķerēšana no krasta, kā arī, iebrienot ūdenī.
Tālr. 28656198

Pielikums Nr.2A
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Viešūra( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Licences cena EUR 7,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas
Licences cena EUR 7,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2B
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra( Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus pasaknis
Licences cena EUR 3,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra( Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus
Licences cena EUR 3,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2C
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Licences cena EUR 3,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas
Licences cena EUR 3,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2D
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus pasaknis
Licences cena EUR 1,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus
Licences cena EUR 1,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2E
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas bezmaksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Bezmaksas licence
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____
(datums)
pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00, ledus periodā no 8. līdz 17.00.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.. 28656198)
Vienas dienas bezmaksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas
Bezmaksas licence
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____
(datums)
pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00, ledus periodā no 8. līdz 17.00.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.3
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra (Kaķīša) ezerā
Lomu uzskaites tabula

Nr.p.k

 Zivs suga  Skaits gab.  Svars kg.
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      


Kas jāzina licences īpašniekam.
1.Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā 5 kg zivju un 2 karpas.
2.Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29299390.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu.
4. Lūdzam šo makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam pēc makšķerēšanas pabeigšanas vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā nosūtīt to pa pastu uz šīs licences otrā pusē norādīto adresi.Vai ievietojot licences izsniegšanas vietas patkastītē.
Makšķernieka paraksts: ______________________

Pielikums Nr.4
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Viešūra ezerā
Saskaņojumi:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Valsts zinātniskāais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Valsts vides dienests
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Dabas aizsardzības pārvalde
____________________________________
Sigulda, 2015.gada __. ______________
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Madonas novada pašvaldība
____________________________________
Madonā, 201.gada __. ______________