Viešūra ezera makšķerēšanas nolikums

Par licencēto makšķerēšanu Viešūrā
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Viešūrs ( 176,0 ha) atrodas Madonas novada Vestienas pagastā , un tas ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus ”Vestiena” un dabas parka “Gaiziņkalns” teritorijā.
1.2. Viešūrs saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

  1.3. Licencētā makšķerēšana Viešūrā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību", kā arī Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera, kā arī piekrastes antropogēno slodzi..
1.4. . Licencētā makšķerēšana Viešūrā tiek ieviesta, pamatojoties uz ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ko izstrādājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 2012. gadā un ko apstiprinājusi Madonas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība). .
1.5.Licencēto makšķerēšanu Viešūrā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības un SIA "ČIEKURI-SHISHKI" 2013. gada 3. janvārī noslēgto ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. VES/6-3/13/1 un 2016. gada 27. septembrī noslēgto vienošanos Nr. VES/1.3-3/16/2 organizē SIA "ČIEKURI-SHISHKI", vienotās reģistrācijas Nr. 40103534546, juridiskā adrese "Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855, tālrunis 29114744, e-pasta adrese: gints.rudzitis@viesurakalns.lv, www.viesurakalns.lv.

              1.6. vienas dienas laikā katram makšķerniekam lomā tiesības paturēt lomā divas karpas vai divas līdakas, vai divus zandartus un ne vairāk kā 5 kg citu sugu zivju. 

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1Licencētā makšķerēšana ir atļauta visā Viešūra platībā no ledus vai no airu laivām, kā arī šī nolikuma 1. pielikumā norādītajās atsevišķajās vietās, kurās atļauts makšķerēt no krasta vai, iebrienot ūdenī. Makšķernieki, izņemot ezera krasta zemju īpašniekus, airu laivas ūdenī drīkst ielaist un izcelt krastā tikai vietā, kur izvietota Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumu Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" informācijas zīme "Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā" (skatīt 1. pielikumu), airu laivas nolaižot ūdenī un izceļot krastā atbilstoši kārtībai, kura norādīta informācijas stendā blakus informācijas zīmei.
2.2 Papildus šī nolikuma 6. punktā noteiktajam, ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem atļauts makšķerēt no ne vairāk kā divām, viņiem piederošām airu laivām, kā arī no viņu īpašumā esošo zemju krasta, ezerā izbūvētas laipas vai, iebrienot no īpašumā esošā krasta ūdenī. Ezera krasta zemju īpašnieki var atļaut citiem makšķerniekiem makšķerēt no ezera krasta zemju īpašnieku īpašumā esošo zemju krasta, no ezera krasta zemju īpašniekiem piederošām ne vairāk kā divām laivām, vai izmantot viņu īpašumā esošo zemju krastos ezerā izbūvētās laipas, vai iebrienot no īpašumā esošā krasta ūdenī.
2.3 Licencētā makšķerēšana Viešūrā notiek saskaņā ar spēkā esošiem Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:
2.3.1. ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 31.martam;
2.3.2. pavasara – rudens periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no 1.maija līdz ezera aizsalšanai;
2.3.3. zivju nārsta periodā, laikā periodā no 1.aprīļa līdz 30. aprīlim, ezerā ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
2.3.4. licencētā makšķerēšana ir atļauta katru dienu: pavasara – rudens periodā no 5.00 līdz 23.00, ledus periodā no 7.00 līdz 17.00, izmantojot divas jebkura tipa makšķeres (tai skaitā ne vairāk kā vienu spiningu pavasara – rudens periodā);

2.3.5. vienas dienas laikā katram makšķerniekam lomā tiesības paturēt lomā divas karpas vai divas līdakas, vai divus zandartus un ne vairāk kā 5 kg citu sugu zivju;
2.3.6. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;
2.3.7. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību saistošie noteikumi
Makšķerniekiem jāievēro ar vides aizsardzību saistītas prasības, saskaņā ar Ministra kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumi ” :
3.1 makšķernieki savu autotransportu novieto tikai tam īpaši paredzētās vietās; aizliegts ar automašīnu iebraukt ezera tauvas joslā;
3.2 uguni atļauts kurt tikai tam īpaši paredzētās vietās; uz ezera salas aizliegts kurt uguni un celt teltis;
3.3 aizliegts bojāt kokus un krūmus, zaļo zonu, piesārņot ezeru un piekrastes teritoriju;
3.4 aizliegts krastā, uz ledus vai ūdenī mest jebkādus atkritumus;
3.5 makšķernieki ievēro un izpilda arī citos normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās prasības.

4. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm

 Licencētai makšķerēšanai Viešūrā ezerā ir paredzētas šādas licences:

Nr. Kategorija Licences darbības termiņš Gada periods Maksa

 4.1

 Pilnas maksas licence  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Pavasara – rudens periods  EUR 7,00
 4.2  Pilnas maksas licence  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Ledus periods  EUR 3,00
 4.3  Samazinātas maksas licenceBērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Pavasara – rudens periods  EUR 3,50
4.4   Samazinātas maksas licenceBērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras vecākas par 65 gadiem  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Ledus periods  EUR 1,50
4.5   Bezmaksas licencePolitiski represētajām personām, personām ar invaliditāti un personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Pavasara – rudens periodsLedus periods  Bezmaksas
 4.6  Samazinātas maksas licence Ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Pavasara – rudens periods EUR 3,50 
4.7   Samazinātas maksas licenceEzera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem  Vienas dienas licence noteikumu 2.3.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikā  Ledus periods  EUR 1,50

4.8 Makšķerēšanai vienā dienā izdod:

 •  ne vairāk kā 20 (divdesmit) 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktās licences;
 •  ne vairāk kā 10 (desmit) 4.3. un 4.4. apakšpunktā noteiktās licences;
 •  ne vairāk kā 10 (desmit) 4.5. apakšpunktā noteiktās licences;
 •  ne vairāk kā 10 (desmit) 4.6. un 4.7. apakšpunktā noteiktās licences.

 4.9 Licencētā makšķerēšana ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā un laikā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs. Makšķerniekam ir tiesības prasīt, lai licencē norāda datumu, kas nav datums, kad licence tiek iegādāta.

4.10 Iegādājoties vai saņemot makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

4.11 Kamēr licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, licences maksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

                 5. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

5.1 Vienas dienas bezmaksas licenci var saņemt šī nolikuma 4.5. apakšpunktā noteiktās personas:

 •   politiski represētās personas, uzrādot politiski represētās personas statusu apliecinošu dokumentu;
 •  personas ar I, II vai III grupas invaliditāti, uzrādot invalīda apliecību;
 • personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību.

5.2 Vienas dienas samazinātas maksas licenci var saņemt:

 • šī nolikuma 4.3. un 4.4. apakšpunktā noteiktās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • šī nolikuma 4.6. un 4.7. apakšpunktā noteiktās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu Viešūra krasta zemju īpašnieku sarakstu, kas ir iesniegts licencētās makšķerēšanas organizētājam. Viešūra krastam piegulošo zemju īpašnieki licencētās makšķerēšanas organizētājam iesniedz to ģimenes locekļu (zemes īpašnieka laulātais, vecvecāki, vecāki, bērni) sarakstu, kurām iespējams izmantot vienas dienas samazinātas maksas licenci.

 

      6. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
6.1 Katrā licencē ( Pielikumi Nr. 2A-2E ) norāda licencētās makšķerēšanas organizētāju, makšķerēšanas vietu, licences veidu (dienas licence par pilnu maksu, samazinātu maksu vai dienas bezmaksas licence), licences kārtas numuru, licences cenu (pilnas maksas un samazinātas maksas licencēm), licences izmantošanas datumu, licences izsniedzēja un saņēmēja parakstus, licences izsniegšanas datumu.
6.2 Visas licences tiek iespiestas tipogrāfiski un numurētas (atsevišķi - pilnas maksas, samazinātas maksas un bezmaksas).        6.3 Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
6.4 Makšķerēšanas licences var iegādāties un saņemt no trešdienas līdz sestdienai (izņemot svētku dienas) pavasara - rudens periodā Vestienas pagasta “Stirnās” - Laivu bāzē, un ziemas periodā “Viešūra kalna sporta kompleksā” - tālrunis informācijai 28656198
6.5 Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam par 1.pusgadu un līdz 15. janvārim –par 2.pusgadu.

7. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietošana
7.1 No licencētās makšķerēšanas iegūtās kopējas summas, organizētājs 30%, reizi pusgadā, (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu) pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
7.2 Līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences 70%, paliek makšķerēšanas organizētāja rīcībā, un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās nodrošināšanai, kā arī zivju krājumu regulārai pavairošanai, vides un zivju resursu aizsardzības pasākumiem un citiem licencētās makšķerēšanas organizētāja un pašvaldības savstarpēji saskaņotiem mērķiem.

     8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
8.1 Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot licences otrā pusē lomu uzskaites tabulā (3. pielikums).
8.2 Makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm makšķernieki nodod licencētās makšķerēšanas organizētājam uzreiz pēc makšķerēšanas pabeigšanas, vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūta to pa pastu uz šī nolikuma 6.4 apakšpunktā norādīto adresi ("Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855).

 

      9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
9.1 Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

 • līdz kārtējā gada 1. februārim nodrošināt pārskata par realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR";
 • nodrošināt makšķerēšana licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šo nolikumu;
 • reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;
 • nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām;
 • līdz attiecīgā gada 15. jūlijam un 15. janvārim iesniegt Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;
 • īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2012. gada zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
 • reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā ar pašvaldību saskaņotu informāciju par veiktajiem pasākumiem Viešūra apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
 • veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma prasībām;
 • iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
 • veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
 • sadarbībā ar novada pašvaldību sniegt informāciju Madonas novada informatīvajos izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Viešūrā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;
 • izstrādājot makšķerēšanas sacensību nosacījumus, saskaņo tos ar pašvaldību un Valsts vides dienestu;
 • reģistrēt makšķerniekus, kas ir pārkāpuši nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;
 • informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpei;
 • nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.
 • Licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina airu laivu izīrēšanu makšķerniekiem.

   10. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

10.1 Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Viešūra zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai:

10.2 nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču esamības pārbaudes;

10.3 pasākumus zivju sugu krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai saskaņā ar Viešūra zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskām rekomendācijām.

 11.Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
11.1Nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, kā arī tā uzraudzībā piedalās Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.
11.2 Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības pilnvarotas personas.

12.Nolikuma darbības laiks
12.1Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 2026. gada 31. decembrim.

13. Nolikuma pielikumi
13.1. Viešūra shēma ar atsevišķu atļauto licencētās makšķerēšanas vietu norādi makšķerēšanai no krasta vai iebrienot ūdenī (Pielikums Nr. 1);
13.2. Makšķerēšanas licenču paraugi (Pielikums Nr. 2A-2E);
13.3. Lomu uzskaites tabula ( Pielikums Nr. 3);
13.4. Nolikuma saskaņojumi (Pielikums Nr. 4).

Pielikums Nr.1
Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Viešūrā
Licencētās makšķerēšanas vieta – Viešūrs

01.png
   informācijas zīmes "Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā" vieta un licenču iegādes vieta – Madonas novada Vestienas pagasta "Stirnas" - laivu bāze

           licenču iegādes vieta- Madonas novada Vestienas pagasta "Slēpošanas komplekss Viešūra kalns"

              piekrastes posmi, kuros atļauta makšķerēšana no krasta, kā arī iebrienot ūdenī.
     Tālr. 28656198

Pielikums Nr.2A

                        SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ 

makšķerēšanai Viešūrā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis


Licences cena EUR 7,00


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 6.00 līdz 23.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

Pielikums Nr.2A
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Viešūra( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Licences cena EUR 7,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas
Licences cena EUR 7,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2B
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra( Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus pasaknis
Licences cena EUR 3,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra( Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus
Licences cena EUR 3,00
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2C
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Licences cena EUR 3,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas
Licences cena EUR 3,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 6.00 līdz 23.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2D
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus pasaknis
Licences cena EUR 1,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas samazinātas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā ledus periodā no ledus
Licences cena EUR 1,50
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra ( Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____ no 8.00 līdz 17.00 (datums)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.2E
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra ( Kaķīša) ezerā
SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
Vienas dienas bezmaksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas pasaknis
Bezmaksas licence
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____
(datums)
pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00, ledus periodā no 8. līdz 17.00.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)


SIA “Čiekuri-Shishki”
(VRN 40103534546 adrese -”Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.. 28656198)
Vienas dienas bezmaksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūra (Kaķīša) ezerā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas
Bezmaksas licence
Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)
(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)
Atļauts makšķerēt Viešūra (Kaķīša) ezerā 20__.g.’’__’’_____
(datums)
pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00, ledus periodā no 8. līdz 17.00.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos____________________________
(paraksts)
20__.g.’’__’’________
Licenci izsniedza______________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.3
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūra (Kaķīša) ezerā
Lomu uzskaites tabula

Nr.p.k

 Zivs suga  Skaits gab.  Svars kg.
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      


Kas jāzina licences īpašniekam.
1.Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā 5 kg zivju un 2 karpas.
2.Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29299390.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu.
4. Lūdzam šo makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam pēc makšķerēšanas pabeigšanas vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā nosūtīt to pa pastu uz šīs licences otrā pusē norādīto adresi.Vai ievietojot licences izsniegšanas vietas patkastītē.
Makšķernieka paraksts: ______________________

Pielikums Nr.4
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Viešūra ezerā
Saskaņojumi:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Valsts zinātniskāais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Valsts vides dienests
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Dabas aizsardzības pārvalde
____________________________________
Sigulda, 2015.gada __. ______________
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
____________________________________
Rīgā, 2015.gada __. ______________
Madonas novada pašvaldība
____________________________________
Madonā, 201.gada __. ______________